Biedrība C.albula
Mūs atbalsta

Statūti

 

Biedrība
«C.ALBULA»

STATŪTI

1.nodaļa. Biedrības nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums: “C.ALBULA” (turpmāk tekstā - Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi
2.1. Biedrības mērķis ir – sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz:
- Makšķerēšanu, kā sporta veida popularizēšanu, atbalstīšanu un tā attīstības veicināšanu;
- Makšķerēšanas sporta sacensību, nometņu un apmācību organizēšanu;
- Zivju resursu saglabāšanas un pavairošanas pasākumu atbalstīšanu;
- Dažādu labdarības pasākumu atbalstīšanu:
-Rūpēties par vides saglabāšanu ;
- Popularizēt saudzīgu attieksmi pret vidi.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš
3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana
4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;
4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1 biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.2. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.5.3. biedrs vairāk kā divus mēnešus kavē biedru naudas maksas termiņu;
4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.
4.7. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi
5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
5.2. Biedrības biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
5.2.2. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,
5.2.3. augstu turēt Biedrības biedru godu un cieņu; atteikties no jebkuras darbības, kas varētu kaitēt un kompromitēt Biedrību;
5.2.4. noteiktajā termiņā un apmērā maksāt noteikto biedru naudu.
5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības
6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 30.novembrim.
7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā 2/3 no klātesošajiem biedriem.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija
8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no vienas personas, kas tiek saukta par valdes priekšsēdētāju.
8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
8.4. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi.
8.5. Valdes priekšsēdētājs pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

9.nodaļa. Biedrības finanses
9.1. Biedrības līdzekļus veido:
9.1.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi;
9.1.2. ienākumi un uzņēmējdarbības;
9.1.3. citi atļauti ienākumi.
9.2. Par Biedrības līdzekļu izmantošanu lemj biedru sapulce un atbild valde.
10.nodaļa. Revidents
10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.
10.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.
10.3. Revidents:
10.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
10.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
10.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
10.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
10.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
11.Biedru nauda un iestāšanās nauda
11.1. Biedrības biedru naudas apmērs noteikts EUR 15 (piecpadsmit eiro) gadā.
11.2. Iestāšanās naudas apmērs noteikts EUR 5 (pieci eiro) gadā.

Statūti apstiprināti biedru kopsapulcē Alūksnē, 2018.gada 22.novembrī

Valdes priekšsēdētājs

____________ Jānis Skulte