Biedrība C.albula
Mūs atbalsta

Makšķerēsim kopā.

03.07.2019

Makšķerēsim kopā!

Biedrība “C.Albula” no 2019.gada 1.aprīļa līdz 1.jūlijam Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros realizēja projektu “Makšķerēsim kopā!”, līgums nr. ANP/1-45.1/19/24, 14.01.2019.
Projekta mērķis bija palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (turpmāk – PMP) riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Iesaistīt PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīves un mācību vietai, šajā projektā Alūksnes novadā.
Projekta mērķauditorija bija jaunieši, kas mācās vispārizglītojošo skolu 5.-12.klasēs. Projekta ietvaros jauniešiem bija dota iespēja neformālos apstākļos pie Alūksnes ezera iepazīties ar dabas daudzveidību, apgūt jaunas zināšanas un prasmes saturīgi pavadīt brīvo laiku.
Galvenās projekta aktivitātes bija meistarklases “Copētprieks” un makšķerēšanas nometne “Copes lietas”. Abas aktivitātes tika balstītas uz neformālās mācīšanās metodēm, kas veicināja jauniešu aktīvu līdzdalību un līdzdarbošanos.
Makšķerēšanas nometnes “Copes lietas” laikā jaunieši ne tikai apguva makškerēšanas pamatprasmes un principus, iepazina makšķerēšanas likumisko bāzi, vides un cilvēku mijiedarbību, vides daudzveidību, pētīja dabas un vides problēmas Alūksnes ezera piekrastē un domāja par iespējamiem risinājumiem, bet arī piedalījās sporta aktivitātēs, devās pārgājienos, guva jaukas emocijas un spēku, lai rudenī turpinātu mācības skolā.
Nometne ikvienam tās dalībniekam sniedza atbalstu un iedrošinājumu darboties kopā. Ar katru dienu jaunieši kļuva atbildīgāki un apzinīgākie, mācījās patstāvīgi pieņemt lēmumus. Makšķerējot ikviens iepazina pacietību un neatlaidību. Savstarpējā komunikācija un darbošanās kopā ar biedrības aktīvistiem attīstīja jauniešu prasmes sadarboties un uzticēties.
Meistarklases “Copētprieks” tika organizētas, lai jaunieši apgūtu makšķerēšanas un spiningošanas pamatus, iepazītu Alūksnes ezera zivju daudzveidību, makšķerēšanai piemērotākās vietas. Darbojoties kopā ar makšķerēšanas speciālistiem, jauniešu apguva nepieciešamās zināšanas, lai pēc pasākuma realizācijas paši varētu makšķerēt un spiningot Alūksnes ezerā. Īpaša uzmanība tiks veltīta tam, lai tiktu sekmēta jauniešu iniciatīva, saskarsme un sadarbība ar vienaudžiem, celta pašapziņa dodot iespēju integrēties sava vecuma jauniešu vidū. Jauniešiem tika uzlabotas prasmes un iemaņas rast risinājumu dažādās dzīves situācijās un uzņemties atbildību par savu rīcību.
Pateicoties projekta realizācijai, PMP riska grupas izglītojamie jaunieši tika iesaistīti aktivitātēs kopā ar citiem jauniešiem ārpus formālās izglītības. Jauniešiem dota iespēja neformālos apstākļos pie Alūksnes ezera iepazīties ar dabas daudzveidību, apgūt jaunas zināšanas un prasmes saturīgi pavadīt brīvo laiku. Projekta laikā veicināta jauniešu izpratne par mācību un nodarbinātības nepieciešamību nākotnes karjeras attīstībā. Neformālā sadarbība ar līderiem un sabiedriski aktīviem jauniem cilvēkiem- biedrības pārstāvjiem veicināja izpratni par izglītības nepieciešamību savas dzīves veidošanā.
Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)
Jānis Skulte, biedrības “C.Albula” valdes priekšsēdētājs